Kinnitatud:
Kabli lasteaia direktori KK
13.november 2015 nr 1- 1/ 34

KABLI LASTEAIA HEAD TAVAD ehk kodukord
Lasteaia heade tavade aluseks on:

  • Koolieelse lasteasutuse seadus
  • Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse-, tervise edendamise, päevakava koostamise ja toitlustamise nõuded
  • Alushariduse riiklik õppekava

1. LASTEAIA PÄEV:

1.1. Lasteaed on avatud tööpäevadel kella 7.30 – 18.00- ni.

1.2. Lasteaia rühmad töötavad päevarežiimi ja rühmade tegevuskavade alusel.

1.3. Igapäevane õppe-kasvatustöö planeeritakse ja viiakse läbi lähtuvalt Kabli lasteaia õppekavast ja rühmade tegevusplaanidest.

1.4. Lapsevanem teavitab lasteaia õpetajat või majandusjuhatajat alati kui laps on haigestunud või muul põhjusel puudub. Lasteaia telefon: 446 5155, mobiil: 5551 5068

2. LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA KOJUVIIMINE:

2.1. Lapse turvalisuse tagamiseks annab lapsevanem lapse isiklikult üle rühma õpetajale.

2.2. Üldise meeldiva mikrokliima tagamiseks leiavad lapsevanem ja õpetaja aega informatsiooni vahetamiseks lapse lasteaias möödunud päeva kohta (eriti kui laps magas halvasti, tundis end halvasti jne.)

2.3. Kui lapsevanem tuleb lapsele järele, võtab ta kindlasti ühendust õpetajaga, et viimane saaks lapse isiklikult emale või isale üle anda.

2.4. Laps jõuab alati lasteaeda õigeaegselt so hiljemalt 8.30 ehk enne hommikusööki ja õppetegevuste algust.

2.5. Tegevused algavad rühmades kell 9.00. Lapse hilinemisest teavitab lapsevanem rühma õpetajat, et tal oleks tegevuse ettevalmistamisel võimalik sellega arvestada.

2.6. Kui laps haigestub lasteaias viibimise ajal, võtab õpetaja viivitamatult ühendust lapsevanemaga, selletõttu on vajalik, et lasteaias oleksid alati täpsed ja õiged lapsevanemate kontaktandmed.

2.7. Lasteaed suletakse kell 18.00. Juhul kui lapsevanem ei jõua teatud põhjusel selleks ajaks lapsele järele, teavitab ta sellest koheselt tööl viibivat rühma õpetajat.

2.8. Lapsevanem teavitab rühma õpetajat ka juhul, kui lapsele tuleb järele keegi teine, mitte lapse isa või ema. Õpetaja ei anna last üle võõrale inimesele, kelle kohta ta ei oma eelnevalt saadud informatsiooni lapsevanemalt. Õpetaja annab lapse üle ainult lapsevanemaga kokkulepitud inimesele.

2.9. Eelkooliealine laps ei tule lasteaeda ja ei lahku lasteaiast üksi. Juhul, kui erandina toob last lasteaeda või viib teda koju lapse alaealine õde või vend, esitab lapsevanem rühma sellekohase avalduse.

2.10 Kui lapsele ei ole lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühmaõpetaja lapsevanemat 0,5 tundi peale tööaega. Samal ajal proovib rühmaõpetaja telefoni teel saada kontakti lapsevanemaga. Kui ka siis ei tule lapsevanem lapsele järele, teavitab õpetaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste kohaselt.

3. LAPSE RIIETUS:

3.1 Laps tuuakse lasteaeda puhaste ja tervete riietega.

3.2 Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

3.3 Rühmas olles kannab laps vahetusjalatseid.

3.4 Lasteaias on igal lapsel oma isiklik riidekapp, mida hoiab korras lapsevanem.

3.5 Igal lapsel on lasteaias olemas isiklik kamm ja isiklikud hügieenilised salvrätid.

3.6 Lapse õueriided on sellised, mis võimaldavad lapsele aktiivset liikumist, on kergelt kuivatatavad ja laps võib neid ka kergelt määrida (on kergelt puhastatavad).

3.7 Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.8 Lapsevanemad markeerivad lapse riided ja esemed, et neid oleks lihtne leida kadumise või vahetusse mineku korral.

3.9 Lapse riietamisel arvestab lapsevanem ilmastikuoludega.

3.10 Talvel ja märjal aastaajal on lapsel kaasas tagavarakindad ja –riietus.

4. MÄNG JA ÕUESOLEK:

4.1. Lasteaias käib laps õues 2 korda päevas iga ilmaga.

4.2 Vastavalt sotsiaalministri määrusele 24.09.2010 nr 61 "Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale" madalama kui miinus 20 C° tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri (ja tugeva tuulega miinus 15 C°) korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini. Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi veebilehel www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluse andmete alusel.

4.3. Laste turvalisuse tagamiseks kannab laps isikliku jalgratta kasutamisel lasteaias alati kiivrit.

4.4. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa võtta isiklikke mänguasju, kui need on puhtad ja neis ei ole väikesi eralduvaid detaile (osi). Lapsevanem arvestab sellega, et ka teised lapsed võivad tema lapse isikliku mänguasjaga mängida, samuti võib see mänguasi katki minna.

4.5 Lasteaed ei vastuta lasteaeda toodud isiklike mänguasjade eest.

4.6. Lasteaias tähistatakse lapse sünnipäeva vastavalt traditsioonile. Sünnipäeva tähistamise osas lepib lapsevanem kokku rühma õpetajaga.

5. LAPSE TERVIS JA TURVALISUS:

5.1 Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest erivajadustest, mille alusel personal kohandab võimalusel päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuste korraldust.

5.2. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist (alus: 24.09.2010 sotsiaalministri määrus nr 61 "Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale"). Lasteaeda on keelatud tuua ravimeid ja vitamiine. Erinevate tervisehäire (diabeet, astma) korral peab lapsevanem olema sellest kindlasti teavitanud rühmaõpetajaid.

5.3 Õpetajal on õigus keelduda silmnähtavate haigustunnustega lapse vastu võtmisest sh lööve, tugev nohu, köha ja palavik.

5.4. Juhul, kui laps haigestub lasteaias viibimise ajal, teavitatakse sellest võimalikult kiiresti lapsevanemaid.

5.5. Nakkushaiguste korral (kehatemperatuuri tõus, nahalööve, kõhulahtisus, oksendamine) on lapse arstlik läbivaatlus hädavajalik. Samuti informeerib lapsevanem kiiresti lasteaeda nakkushaiguse olemasolust (tuulerõuged, sarlakid, leetrid jne.) lapsel ja analüüside tulemustest.

5.6. Peale nakkushaigusest paranemist esitab lapsevanem lapse lasteaeda toomisel arstitõendi.

5.7 Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühho-sotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse võimalusi ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

5.8 Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse.

5.9 Laste mööbel on paigutatud nii, et välditakse vigastuste tekkimist ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

5.10. Lasteaia menüüga tutvub lapsevanem rühmas või lasteaia koduleheküljel: http://www.kablilasteaed.haademeeste.ee/meie-menuu

5.11 Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja ja õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seatuses sätestatud piirnormidele.

5.12 Laste puhke- ja magamise ajal on laste juures vähemalt üks rühma töötaja.

6. KOOSTÖÖ:

6.1. Lasteaia ja lapsevanemate vaheline toimiv koostöö kindlustab lapsele kohanemise ja tagab tema arenguks vajaliku turvatunde.

6.2. Lapsevanemad tutvuvad ja saavad infot rühmades asuvatelt stendidelt, mis kajastavad lapse ja lasteaia tegevust ning aktuaalseid probleeme.

6.3. Individuaalsed arenguvestlused (õpetaja ja lapsevanem arutavad lapse edusamme ja koostavad vajadusel jooksva aasta individuaalse arengu plaani) viiakse läbi mitte harvem kui 1 kord aastas. Uue lapse saabumisel viiakse läbi lisavestlus tema kohanemisperioodil.

6.4. Lapsevanemaga koostöö edendamiseks peetakse rühmas iga lapse kohta „Lapse arengumappi", kus kajastatakse lapse isiksuse arengu tähtsamaid etappe. Mapiga saab lapsevanem tutvuda kogu õppeaasta jooksul ja mapp antakse perekonnale üle lapse kooli minekul.

6.5 Lastevanemail on võimalik tutvuda laste tegevustega ja lasteaia uudistega kodulehel. Kirjutades alla käesolevale korrale, annab lapsevanem loa kasutada lapse fotot avalikult internetis, stendidel, albumis. Kui lapsevanem ei soovi oma lapse foto avaldamist, kirjutab ta sellekohase avalduse direktorile.

6.6 Lasteaia territooriumil on kategooriliselt keelatud suitsetamine.

6.7 Esile kerkinud küsimuste, probleemide ja soovide korral pöördub lapsevanem õpetajate, direktori või hoolekogu poole. Kõik ettepanekud heade tavade, töökorralduse vms parendamiseks lapsevanemate poolt on teretulnud.

7. LASTEAIA TEENUSTE EEST TASUMINE:

7.1. Lapsevanemale saadetakse eelmise kuu arve lasteaia teenuste eest maksmiseks elektroonselt maksja aadressile iga kuu 12. kuupäevaks. Lapsevanem tasub arved (toitlustus, kohatasu) jooksva kuu 25. kuupäevaks.

7.2 Kui lapsevanem ei ole tasunud arvet tähtajaliselt kuni järgneva kuu 25.kuupäevani, saadetakse talle meeldetuletus. Lapsevanem pöördub makseraskustesse sattumisel viivitamatult direktori poole, et koostada maksegraafik (vastasel juhul lapse vastuvõtmine lasteaeda peatatakse).

7.3 Direktor võib arvata lapse nimekirjast välja kooskõlastatult hoolekoguga järgmistel juhtudel - vt ,,Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord" Häädemeeste Vallavalitsuse 15. mai 2008. a määrus nr 2.

NB! Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik!

MEELDIVAT KOOSTÖÖD SOOVIDES,

KABLI LASTEAIA PERE